top of page

Tarieven

Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de consulten gedeeltelijk wanneer u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg. Informeer hiervoor bij uw eigen verzekering. 

             Consulten

Eerste consult (60-90 minuten)                      85 euro

Vervolgconsult (tot 60 minuten)                      75 euro

Vervolgconsult kort ( tot 30 minuten)             40 euro

Telefonisch consult (15 min)                               20 euro

 

De kosten van eventuele supplementen of onderzoek (bijvoorbeeld ontlastingsonderzoek of bloedonderzoek naar intoleranties) komen hier boven op. Dit gaat uiteraard altijd in overleg.

Mocht u (onverwachts) verhinderd zijn, wilt u dit mij dan zo snel mogelijk laten weten? Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd ben ik genoodzaakt in rekening te brengen.

EMB test 

De EMB test kost 275 euro. Dit is inclusief een consult om bloed af te nemen via een vingerprik en een consult waarin we de uitslag bespreken. Je krijgt een uitgebreid verslag waarmee je zelf aan de slag kunt.

                                                  ALGEMENE VOORWAARDEN 2024

Orthomoleculaire Therapie Meppel is een eenmanszaak gevestigd te Meppel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer Telefoonnummer 06-41423880, email: info@annettetenbroek.nl

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, mondeling en schriftelijk, tussen therapeut van Orthomoleculaire therapie Meppel (hierna: therapeut) en haar cliënt inzake een behandeling, consult en/of het leveren van overige diensten en/of goederen.

Onder cliënt wordt verstaan alle natuurlijke personen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen.

Artikel 2. Behandeling

De overeenkomst tussen cliënt en therapeut zal worden aangegaan voor de duur van de behandeling. De therapeut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens welke van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.

Artikel 3. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de orthomoleculair therapeut hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de orthomoleculair therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de orthomoleculair therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. 

Artikel 4. Tarieven

De tarieven van Orthomoleculaire Therapie Meppel zijn terug te vinden op de website www.annettetenbroek.nlen kunt u opvragen bij de therapeut.

Artikel 5. Beëindiging behandeling

Cliënt kan op ieder moment de behandeling beëindigen, therapeut dient hiervan minimaal 48 uur voor de eerstvolgende afspraak op de hoogte te worden gesteld. Eventuele gewerkte voorbereidingstijd kan bij cliënt in rekening worden gebracht. Therapeut kan de overeenkomst op ieder moment beëindigen en zal cliënt hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 6. Betaling

Cliënt is betaling verschuldigd direct bij levering van de dienst of goederen, de betaling zal direct worden voldaan via een digitaal betaalverzoek. Therapeut zal cliënt per mail een factuur toesturen.

Artikel 8. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van een betaling is cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Alle kosten welke verband houden met de inning van de vordering zullen in rekening worden gebracht bij cliënt. Onder deze kosten wordt ook uitdrukkelijk verstaan de kosten van een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Over het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij de 2e betalingsherinnering zal de vordering met 5 euro worden verhoogd, bij een 3e betalingsherinnering met 10 euro. Hierna zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

Artikel 9. Verschuldigdheid

De administratieve gegevens van de therapeut zijn bindend voor wat betreft de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband me de opvolging door cliënt van door therapeut verstrekte adviezen. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut. 

Orthomoleculaire Therapie Meppel is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan doordat therapeut is uitgegaan van door of namens cliënt onjuiste of onvolledige gegevens.

Therapeut i evenmin aansprakelijk indien adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. Orthomoleculaire Therapie Meppel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, de leverancier van de supplementen is hiervoor verantwoordelijk.

Indien Orthomoleculaire Therapie Meppel aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekering.

Artikel 11. Klachten

Orthomoleculaire Therapie Meppel zal er alles aan doen om de goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht cliënt niet tevreden zijn, dan is het belangrijk om dit eerst te bespreken met de therapeut.

Wanneer dit geenoplossing biedt, kan cliënt een klacht indienen bij GAT Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten via www.gatgeschillen.nl

Artikel 12. Gebruik van medicijnen en supplementen

Medicijnen of andere behandelingen welke zijn voorgeschreven door een behandelend eerstelijns arts, blijft cliënt tijdens de orthomoleculaire behandeling gebruiken of volgen.

Verandering van inname of dosering kan alleen door de behandelend arts worden voorgeschreven. Supplementen kunnen een onderdeel zijn van het advies van de therapeut, cliënt bepaalt zelf of deze dit advies opvolgt. Cliënt dient advies in te winnen bij de behandelend eerstelijns arts om na te gaan of de supplementen veilig kunnen worden ingenomen naast de reeds voorgeschreven medicijnen.

Artikel 13. Privacy

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is de privacyverklaring van Orthomoleculaire Therapie Meppel van toepassing. Deze is te lezen op de website www.annettetenbroek.nl

Orthomoleculaire Therapie Meppel zal door cliënt verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor doelen als beschreven in de privacyverklaring.

Artikel 14. Toepassing recht

Nederlands recht.

https://www.gatgeschillen.nl/

bottom of page